Milieubeleid is een woord dat ik me herinner uit mijn jeugd. In mijn herinnering was het toen prominent in het nieuws. Nu lijkt dat minder het geval. Ik snap dat u misschien al meer dan voldoende heeft aan klimaatbeleid en stikstofbeleid. Toch is milieubeleid van niet te onderschatten belang voor onze gezondheid en onze toekomst. Dus het was de hoogste tijd voor goed nieuw milieubeleid.

Enkele milieuproblemen uit mijn jeugd zijn inmiddels opgelost. Dankzij het uitbannen van CFK’s is de ozonlaag zich aan het herstellen. Dankzij strenge uitstootnormen voor de industrie en energiesector behoort zure regen door zwaveldioxide tot de verleden tijd. Maar terwijl het ene milieuprobleem werd opgelost, ontstonden recht voor onze ogen nieuwe milieuproblemen zoals PFAS-stoffen en lichthinder. Het nieuwe beleidskader milieu legt het accent op het voorkomen van meer of nieuwe milieuproblemen én op onze gezondheid.

Provinciale Staten hebben in het nieuwe milieubeleid vastgelegd dat we voor de luchtkwaliteit streven naar de advieswaarden van de Wereld GezondheidsOrganisatie (WHO). Dat betekent streven naar een stuk minder fijnstof en stikstofoxiden in de lucht dan volgens de Nederlandse normen is toegestaan. Het gaat een grote inspanning vragen van ons allemaal om dat te bereiken. Tegelijkertijd levert schonere lucht een flinke bijdrage aan onze gezondheid, zoals minder longaandoeningen en minder risico op hart- en vaatziekten of kanker. Ik vermoed dat we een van de eerste overheden in Nederland zijn die de advieswaarden van de WHO hanteert als streefwaarden.

Restanten van de put waarin lange tijd drugsafval (Zeer Zorgwekkende Stoffen) is gedumpt op de Brabantse Wal

Nieuw is onze inzet op lichthinder en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Kunstlicht in de nacht werkt slaapverstorend voor mensen en ontregelt ook dieren. Op heel veel plaatsen brandt ’s nachts licht terwijl het niet nodig is. Of het licht schijnt alle kanten op en niet alleen naar de plek die verlicht moet worden. De hoeveelheid kunstlicht neemt in Brabant al jaren toe. Hier valt dus nog veel te winnen. Aangezien het een relatief nieuw beleidsterrein is, is er veel laaghangend fruit. Maar we moeten ook nog ontdekken hoe we lichthinder effectief kunnen verminderen. In ieder geval hebben we de wind in de rug met de sterk toegenomen aandacht voor energiebesparing. Immers, een lamp uitdoen is minder lichthinder én het bespaart energie en geld.

Zeer Zorgwekkende Stoffen is een verzamelnaam voor vele duizenden stoffen. En er komen er elke dag bij. Het zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen. Toch worden ze op tal van plekken gebruikt. Alleen weten we niet altijd waar en dus weten we ook niet waar ze blijven. Omdat een deel van deze stoffen vrijwel niet afbreekt, blijven ze voor altijd in ons milieu rondzwerven. Zaak dus ze daar niet in terecht te laten komen! Stappen om verspreiding van Zeer Zorgwekkende Stoffen naar bodem, water en lucht te voorkomen zijn voor het eerst opgenomen in ons milieubeleid.

Op stortplaats De Kraggen II in Bergen op Zoom wordt gemeten hoe het afval in de stortplaats vergaat door gecontroleerde toediening van water

Verder gaat het nieuwe beleidskader Milieu in op geluidhinder, geurhinder, externe veiligheid (risico’s van bijvoorbeeld branden en explosies), bodemkwaliteit, grond- en afvalstoffen en geluid + veiligheid van de regionale vliegvelden. Met name geurhinder uit industrie willen we verder verminderen door de regels te verbeteren. Natuurlijk moet er ook op geurhinder van veehouderij het nodige gebeuren. Dat is opgenomen in het beleidskader Landbouw en Voedsel. Het volledige Beleidskader Milieu is hier te vinden.