De Westelijke Langstraat is een bijzonder natuurgebied. Het ligt in de gemeente Waalwijk op de overgang van hoge zandgronden naar lagere kleigronden. Daardoor komt er schoon grondwater omhoog. Dit kwelwater vormt de ideale plek voor tal van bijzondere planten. Het natuurgebied is dan ook een Natura2000-gebied, dus Europees beschermd.

Maar zoals in veel Brabantse natuurgebieden ging het ook hier niet goed met de natuur. De grondwaterstand is in het verleden flink verlaagd, de bodem te sterk bemest en het natuurgebied was te klein geworden. In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en gemeente Waalwijk is een plan gemaakt voor herstel van het natuurgebied. De eerste fase is uitgevoerd en zaterdag opgeleverd.

Blik op de Westelijke Langstraat

Herstel van de natuur is niet alleen goed voor planten en dieren. Er zijn ook wandelpaden gerealiseerd en opgenomen in het netwerk van wandelknooppunten. Bewoners en bedrijven houden droge voeten; daarvoor zijn zelfs tuinen opgehoogd. De samenwerking met inwoners, ondernemers en vrijwilligers in het gebied (zoals die van het voedselbos) is goed verlopen.

Fase 1 kon ik openen mede dankzij de goede samenwerking in ons college van Gedeputeerde Staten. Hagar Roijackers heeft de portefeuilles natuur, water en Gebiedsgerichte Aanpak. Daarbinnen hebben we de Natura2000-gebieden onderverdeeld en mag ik me bezig houden met de Westelijke Langstraat. Dankzij het natuur- en waterbeleid van Hagar is Brabant hier een mooi stukje natuur rijker.

Een vislift zorgt ervoor dat vissen de stuw kunnen passeren

Herstel en ontwikkeling van natuurgebied de Westelijke Langstraat lopen al lang. Fase 1 is nu afgerond en het is tijd om door te kijken naar fase 2. Inmiddels is in Brabant voor Natura2000-gebieden de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) groen-blauw-landbouw gestart. Komende tijd gaan we met de partners in het gebied kijken hoe we het vervolgproces vormgeven. Want in dit gebied ingeklemd tussen de A59, bedrijventerreinen en woonwijken is het een hele uitdaging om natuur, water, landbouw, duurzame energie, etc. met elkaar te combineren.

Voor wie speciale interesse heeft in de uitvoering van dit soort projecten nog even wat feiten op een rij:
10 grote duikers gerealiseerd
7 sifons (diepe duikers) gerealiseerd
13 inlaten gerealiseerd
44 stuwen gebouwd
135.000 m3 grondverzet op 15 percelen en 8 saneringen
7 gemalen gerealiseerd
3 visliften geïnstalleerd
1 windmolen opgebouwd (een kleine die water helpt oppompen naar ander peilvak)
152 dammen aangelegd mét en zonder duiker
4 onderhoudspaden aangelegd met een lengte van 3.000 meter
41 maaiselverzamelplaatsen gebouwd
33 watergangen met een lengte van 12.000 meter watergangen gegraven / geprofileerd